لطفا صبر کنید . . .


دستاوردهای طب سنتی

در این صفحه مقالات دستاوردهای طب ایرانی اسلامی را بررسی می کنیم

آموزش کامل حجامت (استاد خیر اندیش)

مبانی حجامت (مهدی سروش)
سامانه طرح پرسش از دکتر فصیحی

طرح پرسش و دریافت پاسخ

مشاهده پرسشها

طرح پرسش و دریافت پاسخ
نمایی از مطب دکتر فصیحی


نوبت دهی برخط

مزاج خود را بشناسید
مزاج شناسی

تعیین مزاج تقریبی شما به کمک تست آنلاین


ادامه مطلب


دریافت نوبت حضوری

نوبت گیری از مطب خیابان شکوفه به صورت برخط


ادامه مطلب


عطارخانه فدک

غذای سالم و ادویه با کیفیت و مورد تایید مطب


ادامه مطلب


سامانه آنلاین پرسش و پاسخ پزشکی

به کمک این سامانه بدون نیاز به حضور وقت گیر در مطب، می توانید سوالات خود را از دکتر فصیحی بپرسید و طی ۲ روز پاسخ خود را دریافت کنید.


ادامه مطلب

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2024/01/افزایش-وزن-320x208.jpg

افزایش وزن

سفارشات غذایی جهت افزایش وزن


از نگاه طب سنتی چاقی نشان از افزایش رطوبت(تری) است و لاغری نشان از افزایش خشکی در تن است

و همانطور که میدانید در طب سنتی درمان به ضد است

یعنی به طور کلی جهت درمان چاقی نیاز است که رطوبت را در تن کاهش  دهیم و بالعکس جهت درمان لاغری باید رطوبت را به تن برگردانیم.


مطالعه بیشتر
https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2024/01/افزایش-وزن-320x208.jpg

کاهش وزن

سفارشات غذایی جهت کاهش وزن

از نگاه طب سنتی چاقی نشان از افزایش رطوبت(تری) است و لاغری نشان از افزایش خشکی در تن است

و همانطور که میدانید در طب سنتی درمان به ضد است

یعنی به طور کلی جهت درمان چاقی نیاز است که رطوبت را در تن کاهش  دهیم و بالعکس جهت درمان لاغری باید رطوبت را به تن برگردانیم.


مطالعه بیشتر

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2024/05/hejamat-1403-320x226.jpg

سالنامه حجامت در سال ۱۴۰۳

سالنامه حجامت


روز های خاص سال با رنگ آبی

روزهای بسیار مفید با رنگ سبز

روزهای معمولی سال با رنگ سفید

روزهای کم اثر و فقط با تجویز پزشک با رنگ زرد

روزهای مضر با رنگ قرمزسری هم به فروشگاه ما بزنید


فروشگاه محصولات طب سنتی رسا، شامل گلچینی از بهترین محصولات علمی و آموزشی طب سنتی می باشد که توسط دکتر فصیحی تولید شده اند و یا مورد تایید ایشان می باشند.


تخفیف ویژه برای سفارش و پرداخت آنلاین از سایت دکتر فصیحی


رفتن به صفحه فروشگاه

دکتر محمد فصیحی دستجردی

  • متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
  • پزشک محقق طب سنتی و اسلامی
  • آموزش عمومي از طريق صدا و سيما
https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/12/signature.png

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/11/20110611458.jpg

آخرین اخبار


https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2024/01/tasvirezendegi.ir2740-300x200-c.jpg
دوشنبه -۱۳۹ فروردین ۷۸۲

دانلود مقاله

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/11/6258765_327-640x480.jpg
دوشنبه -۱۳۹ فروردین ۷۸۲

دانلود مقاله  


مقالات دکتر فصیحی

برخی از مقالات چاپ شده از دکتر فصیحی و دیگر پزشکان طب اسلامی ایرانی

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/11/6258765_327-160x160.jpg

بررسی اثر حجامت بر کمردرد

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/12/sign-3.png

در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻃﺮق ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي بعنوان ﻣﻜﻤﻞ ﻃﺐ وﺟﻮد دارد. در جهان ، ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ، ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎﻣﻴﻮﭘـﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ، ﻃﺐ ﻓﺸﺎري و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻳﮕﺮي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﺣﺠﺎﻣـﺖ و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ از ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ را ﺟﻬـﺖ  اﺛﺒﺎت ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ…


https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/11/avishan-160x160.jpg

اثر آویشن بر آنفولانزا و کرونا

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/12/sign-1.png

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻔﻴﺪ داروﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ زﻳﺎد ﻣﻲ روﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات داروﻳﻲ ان ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ واﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ ﺑﺎارزش ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎﻧﺲ اوﻳﺸﻦ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ وﺿﺪﻗﺎرچ واﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮاي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ واﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻏﺸﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد…
جدیدترین تحقیقات طب سنتی و دستاوردها

تلفیق طب مدرن و سنتی

در این بخش مهم ترین دستاوردها و مقالات طب سنتی در زمینه های مختلف پزشکی روایت می گردد.  برای دانلود و مشاهده همه مقالات دکمه بیشتر را کلیک کنید.logo-white-footer

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
پزشک محقق طب سنتی و اسلامی
مدير مركز EDO ،مدير اجرايي كوريكولوم آموزشي دانشكده پزشكي ايلام
آموزش عمومي از طريق صدا و سيما

آخرین اخبار